పిల్లలు అబద్ధాలు ఆడితే ఆ తప్పు తల్లిదండ్రులదే

5 Jun 2016Parents each move shows effect on children. So parents have to take care of children.