రోజా ను ఇబ్బంది పెట్టడానికి అనితను బలి పశువును చేసిన బాబు

7 Apr 2016A suspension on MLA Roja is continuing. Yesterday Roja attended to Assembly comity. To give trouble to Roja Chandrababu used MLA Anitha.