విజయవాడ పోలీసులకు చుక్కలు చూపిస్తున్న బాబు

19 Apr 2016

Now Chandrababu Naidu is living in Vijayawada. In Vijayawada CM security is very problematic. It consumes very expensive.