నంబర్ వన్ చేస్తా అంటే ఇదా..

10 Feb 2016

Is this what babu promised as No.1