అమరావతి అనుమానాలు..!

8 Jan 2016AP rajadhani Amaravathi ki sankustapana jarigi rendu nelalu kavastunadi, ayinapatiki prajalaku dhini pai oka clarity ledu. Eppudu flats pampinilo kuda gopyatha patistunaru.