సేల్ఫీ ల వల్ల ప్రాణాలు పోగొట్టుకున్నవారు ఎక్కువ..

8 Jan 2016When compare with accident with Selfie accidents are more. While taking selfies more peoples are more.