యెల్లో మీడియాకు పంచెస్ ఇచ్చిన YS జగన్

18 Dec 2015

YS Jagan gave punches to yellow media, which is supporting for TDP