నాకు ఆ ఆరుగురు అంటే ఇష్టం

11 Dec 2015
In an interview Rakul said she likes six heroes and their qualities. they are Manoj, Raviteja, Ram, Gopi Chand, Adhi, Sandeep