చిరు 150వ సినిమాలో రాధిక రౌడీ?

17 Dec 2015


In Chiranjeevi 150th movie Radhika is doing a character as villain.