పవన్‌ కల్యాణ్‌ నాకు దేవుడు-పూరి జగనాద్

16 Dec 2015


In Lofer audio function Puri Jaganadh said "Pavan Kalyan is god to me"