నువ్వు లేక నేను లేను

9 Dec 2015


visakhapatnam lo okka janta ganta vyavadhi lo maranimcharu. Pelli roju pramanalanu vadhili petakunda maranam lonu okatiga unaru