అమ్మకానికి 50 ఏళ్ల నాటి మాంసం

9 Dec 2015


China lo ee madya  50 years naati mamsam patubadindi anta. Dhinini adhikarulu china ku  tharali vastundaga patukunaru