చిరు 150వ చిత్ర రచయిత గా చిన్ని కృష్ణ

9 Dec 2015


Chiru is not satisfying with Puri Jaganath story. So chiru allotted story work to Chinni Krishna