మలి సంధ్యకెంత సంబరమో

17 Nov 2015మలి సంధ్యకెంత సంబరమో
మరునాడు
తొలిసంధ్యనై
ముంగిట ముగ్గునౌతానని..  
                                       : వైష్ణవి శ్రీ